Regulamin Programu lojalnościowego sklepu internetowego iwoniczanka.uisa.pl

§ 1

Słownik pojęć

 

 1. Program lojalnościowy (Program) – program organizowany przez "Uzdrowisko Iwonicz" S.A., al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, KRS 0000108826, NIP 684 000 08 09, w którym uczestniczą Klienci Sklepu posiadający zarejestrowane Konto. W ramach Programu jego uczestnicy gromadzą punkty, za pomocą których możliwe jest dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu w niższych cenach.
 2. Organizator – "Uzdrowisko Iwonicz" S.A., al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, KRS 0000108826, NIP 684 000 08 09. 
 3. Sklep – internetowy sklep działający pod adresem www.iwoniczanka.uisa.pl, objęty Programem.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 5. Uczestnik – klient, który posiada założone Konto w Sklepie, dokonujący zakupu towarów w Sklepie, spełniający wymogi niniejszego Regulaminu.
 6. Konsument –klient dokonujący z Organizatorem czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu).
 7. Konto klienta (Konto) – panel, do którego Klient uzyskuje dostęp po zarejestrowaniu swoich danych osobowych w Sklepie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, które w sposób jednoznaczny i klarowny określa rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 9. Produkt – towary dostępne w Sklepie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Programie lojalnościowym, w tym zasady przyznawania punktów za dokonywane zakupy za pośrednictwem Sklepu oraz zasady wykorzystywania punktów w celu dokonywania zakupów w niższych cenach za pośrednictwem Sklepu.
 2. Organizatorem i administratorem danych osobowych uczestników Programu oraz właścicielem Sklepu jest „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000108826 posiadająca adres wykonywania działalności al. Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, NIP 684 000 08 09.
 3. Komunikacja Organizatora z Uczestnikami prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej, chyba że inaczej wynika z treści niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator może porozumiewać się z Uczestnikiem, a Uczestnik z Organizatorem poprzez pocztę e-mail (sklep@uisa.pl)

 

§ 3

Uczestnictwo w programie

 

 1. Uczestnikami są osoby, które posiadają założone konto w Sklepie, tzn. posiadają hasło i adres e-mail podany przy rejestracji, umożliwiające zalogowanie się do konta w Sklepie oraz które spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające do otrzymania punktów i wyraziły zgodę na uczestnictwo w Programie.
 2. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

 

§ 4

Zasady naliczania, uznawania i anulowania punktów

 

 1. Uczestnik bierze udział w Programie dokonując zakupu Produktów w Sklepie, gdzie następuje rejestracja zakupu online.
 2. Rejestracja zakupu wymaga zarejestrowania się na swoje Konto Klienta. Rejestracja zakupu polegać będzie na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w dedykowanym systemie informatycznym.
 3. Punkty przyznawane są wg następującej reguły: Klient Sklepu, będący jednocześnie Uczestnikiem Programu, otrzymuje 1 punkt za każde pełne 10 PLN brutto z wartości zamówienia złożonego w Sklepie iwoniczanka.uisa.pl . Ilość punktów jakie Uczestnik otrzyma podane są w podsumowaniu złożonego zamówienia.
 4. Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika dopiero po zakończeniu transakcji (po dokonaniu płatności i wysłaniu Produktu, gdy status zamówienia zmieni się na „Zakończone”). Punkty przyznawane są tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie.
 5. Punkty nie zostają naliczane za wydatki związane z kosztami dostawy.
 6. W przypadku, kiedy Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia produktów, za zakup których otrzymał punkty, punkty te są odejmowane z Konta Klienta przez Organizatora Programu. Suma odjętych punktów wyliczana jest na podstawie wartości produktów, z których nabycia Klient zrezygnował, tj. za każde pełne 10 PLN brutto odejmowany jest 1 punkt. Klient może zrezygnować z nabycia towaru m.in. poprzez odstąpienie od umowy (anulowanie zamówienia), zwrot nabytego towaru, itp.
 7. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora zostaną anulowane.
 8. Ilość zgromadzonych punktów w Programie lojalnościowym Uczestnik może sprawdzić wyłącznie poprzez zalogowanie się do swojego Konta Klienta i przechodząc do zakładki Program lojalnościowy. Informacje te nie są przesyłane ani telefonicznie, ani poprzez e-mail.
 9. Nie istnieje możliwość łączenia punktów gromadzonych na różnych Kontach Klienta. Gromadzone punkty są niezbywalne.

§ 5

Zasady wykorzystania punktów

 1. Punkty mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika Programu przy przyszłych zakupach dokonywanych w Sklepie. Od Uczestnika Programu zależy, w którym momencie wykorzysta zgromadzone punkty.
 2. Za pomocą zgromadzonych punktów Uczestnik Programu może opłacić przyszłe zamówienia lub obniżyć jego wartość (rabat kwotowy). Wartość jednego punktu równa jest 1 PLN brutto.
 3. W celu wykorzystania zgromadzonych punktów, Uczestnik Programu po zalogowaniu się na Konto składa zamówienie w Sklepie, a następnie po przejściu do koszyka, przed przejściem do realizacji zamówienia w polu „Masz do wykorzystania … punktów” wybiera opcję „Kliknij tutaj” i wpisuje ilość punktów jaką chce wykorzystać. Saldo punktów na Koncie jest pomniejszane automatycznie.
 4. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość posiadanych przez Uczestnika Punktów, pozostałą różnicę należy uregulować innym dostępnym w Sklepie sposobem płatności.
 5. Liczba Punktów wykorzystana jako rabat kwotowy przy zamówieniu nie podlega dalszej modyfikacji i nie może być już zmieniana dla danego zamówienia.
 6. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę lub jakąkolwiek inną korzyść majątkową lub niemajątkową.
 7. Punkty przyznawane są bezterminowo i nie wygasają z zastrzeżeniem §10 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

§ 6

Wydawanie produktów za punkty

 1. Produkt za Punkty wydawany jest w takiej formie jakby Uczestnik nabył go poza Programem.
 2. Sklep realizuje zamówienia na Produkty za Punkty w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go poza Programem, a zatem na zasadach ogólnie obowiązujących w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu.

§ 7

Zwroty i gwarancja

 1. Sklep przyjmuje zwroty Produktów kupionych za Punkty oraz wymienia Produkty - w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go w Sklepie poza Programem.
 2. Przyjęcie zwrotu produktu przez Sklep skutkuje naliczeniem Punktów na Konto w ilości wykorzystanej przez Uczestnika na zakup tego zwróconego towaru. Punkty wykorzystane przez Uczestnika są przywracane Uczestnikowi po skutecznym przyjęciu przez Sklep zwrotu zamówionego z Konta danego Klienta produktu.

§ 8

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Programu bądź z nim związane mogą być zgłaszane w trakcie jego trwania oraz w okresie 30 dni od jego zakończenia. Reklamacja musi być złożona pisemnie na adres sklep@uisa.pl. Zaleca się, aby reklamacja zawierała adres e-mail Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§ 9

Zmiana regulaminu Programu

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie w czasie trwania Programu, w szczególności dotyczących zasad przyznawania punktów Programu i ich wymiany, bez konieczności zakończania Programu. Zmiany Regulaminu obowiązują wyłącznie dla Umów Sprzedaży zawartych po dokonaniu danej zmiany w niniejszym Regulaminie. Dla wcześniejszych Zamówień stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1.  Program rozpoczyna się w dniu 1 września 2019 r., a data jego zakończenia jest nieoznaczona.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez konieczności podawania przyczyn. Stosowna informacja zawierająca termin zakończenia Programu zostanie umieszczona na stronie Sklepu oraz przesłana Uczestnikom Programu na podany adres e-mail co najmniej na 30 dni przed zakończeniem Programu.
 3. Uczestnik programu będzie mógł wykorzystać zgromadzone punkty w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu funkcjonowania Programu. Po upływie tego terminu Punkty tracą ważność i nie uprawniają do ich jakiegokolwiek wykorzystania, zgodnie z postanowieniami §5 ust. 6.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Programu lojalnościowego mają zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu i Kodeksu Cywilnego.
 5. Punkty są naliczane i uznawane dla zamówień złożonych w Sklepie po dniu 31 sierpnia 2019 roku.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2019 roku.

Oferty Specjalne w Uzdrowisku Iwonicz S.A.

+48 13 430 85 59

Masz pytania?
Zadzwoń!

Wysyłka zamówienia

Zamówienia wysyłamy
w dni robocze.

Darmowa dostawa

Po przekroczeniu
wartości zamówienia 250 zł

Zwroty

Możliwość zwrotu
do 14 dni